Nhảy tới nội dung

Hướng dẫn xét học bạ có chứng chỉ ngoại ngữ

Hướng dẫn đăng ký phương thức xét học bạ có chứng chỉ ngoại ngữ - Trường Đại học Mở Tp.HCM


Thông báo

Trang này không còn khả dụng nữa, thí sinh vui lòng nhấn vào đây để đi đến trang hướng dẫn xét tuyển học bạ online.

ou customer chat